NHẬN DIỆN VỀ ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRONG CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” CHỐNG VIỆT NAM

   Phillip Tran

“Diễn biến hoà bình” có thể hiểu khái quát là chiến lược cơ bản nhằm lật đổ chế độ chính trị của các nước tiến bộ, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong bằng biện pháp phi quân sự do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động tiến hành.

 Capture

Đối với Việt Nam, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch luôn coi nước ta là một mục tiêu trọng điểm trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” nhằm chống phá, từng bước xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến tới lật đổ chế độ, Nhà nước Cộng hòa chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Các thế lực thù địch sử dụng chiến lược “Diễn biến hòa bình” chống Việt Nam gắn với các giai đoạn lịch sử quan trọng trong mối quan hệ giữa Việt Nam – Mỹ, mà cụ thể là:

Một là, từ đầu năm 1950 đến 1975: chủ nghĩa đế quốc dùng quân sự để xâm lược và muốn biến Việt Nam thành thuộc địa vĩnh viễn của chúng nhưng cuối cùng đã bị thất bại hoàn toàn. Âm mưu không thành, chúng chuyển sang chiến lược mới như: “bao vây cấm vận kinh tế”, “cô lập về ngoại giao”, kết hợp với “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ nhằm xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Hai là, từ năm 1975- 1994: lợi dụng nước ta gặp nhiều khó khăn về kinh tế, xã hội do hậu quả của chiến tranh để lại và sự biến động chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô, Đông âu, và các thế lực thù địch càng ráo riết đẩy mạnh “Diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam.

Ba là, từ năm 1995 đến nay: trước những thắng lợi to lớn của công cuộc đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa do Đảng cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, các thế lực thù địch lại tiếp tục điều chỉnh thủ đoạn chống phá cách mạng nước ta. Chúng tuyên bố xoá bỏ “cấm vận kinh tế”, bình thường hoá quan hệ ngoại giao để chuyển sang thủ đoạn mới, đẩy mạnh hoạt động xâm nhập như “dính líu”, “ngầm”, “sâu, hiểm” nhằm chống phá cách mạng Việt Nam.

Mục tiêu nhất quán của chủbiểu tình, bieu tinh nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch trong sử dụng chiến lược “Diễn biến hòa bình”đối với cách mạng Việt Nam là thực hiện âm mưu xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, lái nước ta theo con đường chủ nghĩa tư bản và lệ thuộc vào chúng…Để đạt được mục tiêu đó, các thế lực thù địch không từ bỏ bất kỳ thủ đoạn chống phá nào như sử dụng bạo lực phi vũ trang, bạo lực vũ trang, kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội … Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta hiện nay là toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tinh vi, thâm độc và nhiều thủ đoạn tinh vi khó nhận biết cụ thể:

Về chính trị: Các thế lực thù địch kích động đòi thực hiện chế độ “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”, “tự do hoá” mọi mặt đời sống xã hội, từng bước phá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Chúng tập hợp, nuôi dưỡng các tổ chức, phần tử phản động trong nước và ngoài nước, lợi dụng các vấn đề “dân chủ’, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo” để chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân và khối đại đoàn kết dân tộc, làm mất đi vai trò lãnh đạo của Đảng. Tận dụng những sơ hở trong đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước ta, sẵn sàng can thiệp trắng trợn bằng sức mạnh quân sự để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Trên lĩnh vực kinh tế: Chúng muốn chuyển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam dần theo quĩ đạo kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, khích lệ thành phần kinh tế tư nhân phát triển, từng bước làm mất vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế Nhà nước. Lợi dụng sự giúp đỡ, viện trợ kinh tế, đầu tư vốn, chuyển giao công nghệ cho Việt Nam để đặt ra các điều kiện và gây sức ép về chính trị, từng bước chuyển hoá Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa

Lĩnh vực văn hóa- tư tưởng: Chúng thực hiện nhiều hoạt động nhằm xoá bỏ chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Phá vỡ nền tảng tư tưởng cuả Đảng cộng sản Việt Nam, ra sức truyền bá tư tưởng tư sản vào các tầng lớp nhân dân. Lợi dụng xu thế mở rộng hợp tác quốc tế, du nhập những sản phẩm văn hoá đồi trụy, lối sống phương Tây, để kích động lối sống tư bản trong thanh niên, từng bước làm phai mờ bản sắc văn hoá và giá trị văn hoá của dân tộc Việt Nam.

Lĩnh vực dân tộc – tôn giáo: Chúng lợi dụng những khó khăn ở những vùng đồng bào dân tộc ít người, những tồn tại do lịch sử để lại, trình độ dân trí của một bộ phận đồng bào còn thấp và những khuyết điểm trong thực hiện các chính sách dân tộc, tôn giáo cuả một bộ phận cán bộ để kích động tư tưởng đòi li khai, tự quyết dân tộc. Lợi dụng chính sách tự do tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta để truyền đạo trái phép nhằm thực hiện âm mưu tôn giáo hoá dân tộc, từng bước gây mất ổn định xã hội và làm chệch hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Lĩnh vực quốc phòng – an ninh: Các thế lực thù địch lợi dụng xu thế mở rộng hợp tác quốc tế, thực hiện xâm nhập, tăng cường hoạt động tình báo thu thập bí mật quốc gia. Chúng kích động đòi phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối với lực lượng vũ trang. Đối với quân đội và công an, các thế lực thù địch chủ trương vô hiệu hoá sự lãnh đạo của Đảng với luận điệu “phi chính trị hoá” làm cho các lực lượng này xa rời mục tiêu chiến đấu.

Lĩnh vực đối ngoại: Các thế lực thù địch lợi dụng chủ trương Việt Nam mở rộng hội nhập quốc tế, mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trên thế giới để tuyên truyền và hướng Việt Nam theo quĩ đạo của chủ nghĩa tư bản. Hạn chế sự mở rộng quan hệ hợp tác của Việt Nam đối với các nước trên thế giới, tìm cách ngăn cản những dự án đầu tư quốc tế vào Việt Nam. Đặc biệt chúng rất coi trọng việc chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam với Lào, Campuchia và các nước xã hội chủ nghĩa, hạ thấp uy tín của nước ta trên trường quốc tế.

Như vậy, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” diễn ra trên phạm vi rộng lớn của các lĩnh vực nhau của một quốc gia dân tôc. Đây là một chiến lược rất nguy hiểm, thâm độc, đe dọa trực tiếp đến độc lập , chủ quyền, an ninh quốc gia nước ta. Nhất là trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp như hiện nay, việc xác định chính xác về “đối tượng”, “đối tác” là rất khó khăn, đan xen, mang tính tương đối. Các thế lực thù địch đang lợi dụng các vấn đề mở rộng hợp tác quốc tế trên nhiều lĩnh vực để hoạt chống phá ta. Do đó, chúng ta cần tỉnh táo, cảnh giác nhận diện các âm mưu, thủ đoạn của chúng nhằm tạo nền tảng về chính trị vững chắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

 

Phillip Tran

62 comments on “NHẬN DIỆN VỀ ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRONG CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” CHỐNG VIỆT NAM

 1. Cuộc đấu tranh tư tưởng trước hết phải được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, sâu sắc trong nội bộ đảng, các cơ quan nhà nước, các lực lượng vũ trang. Cấp uỷ, chính quyền các cấp chỉ đạo cuộc đấu tranh tư tưởng trong toàn xã hội. Sự nhất trí chính trị và tinh thần, lý tưởng XHCN đồng nhất với lợi ích của quần chúng nhân dân sẽ là nền tảng quyết định mọi thắng lợi của cách mạng XHCN.

 2. Hiện nay cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng đang diễn ra khá phức tạp ở mọi nơi, trên mọi lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội. Vấn đề quan trọng hàng đầu là phải nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy đó là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng. Trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước như hiện nay càng đòi hỏi sự vận dụng sáng tạo học thuyết khoa học và cách mạng đó vào hoàn cảnh của nước ta phục vụ hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh.

 3. Phải nhận thức rõ động lực chủ yếu để thực hiện mục tiêu phát triển đất nước là phát huy sức mạnh toàn dân trên cơ sở của liên minh giữa công nhân với nông dân và trí thức do Đảng lãnh đạo; kết hợp hài hoà các lợi ích cá nhân, tập thể và xã hội; phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực của các thành phần kinh tế, của toàn xã hội trên cơ sở các giải pháp chủ yếu là tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước.

 4. để thực hiện diễn biến hòa bình, chúng đi tuyên truyền với nội dung chống phá, nói xấu xuyên tạc thông ua các trang mạng xã hội, blog, v.v.vvv và để nhận diện được những trang mạng như thế, các bạn có thể vào những địa chỉ sau:
  http://congdanvietnam2.blogspot.com/2013/02/bo-mat-that-cua-mot-so-nhom-mang-tinh.html
  http://tiengnoitre.blogspot.com/2013/03/theo-tu-tuong-cua-chu-tich-ho-chi-minh.html

 5. Kiên quyêt làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn “DBHB”, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc. Đây là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu trong các nhiệm vụ quốc phòng – an ninh hiện nay, đồng thời còn là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài.

 6. Việt nam là một trong số ít nước theo XHCN còn phát triển và tồn tại cho tới bây giờ, có thể nói trong âm mưu thâm độc của mình bọn TBCN chưa bao giờ từ bỏ khát vọng xóa bỏ chế độ này,ngoài thì cấm vận trong chính sách đối ngoại, bên trong âm thầm tạo dựng ngọn cờ đối lập. Đúng là thâm độc hơn cả loài rắn mà!

 7. Chúng ta chắc ai cũng từng nghe qua một lần cái tên cách mạng màu hay đại loại thế, có nghĩa là no đã thành công và là hôi chuông báo động tới tất cả các quốc gia. Trong đó âm mưu thủ đoạn hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi xảo quyệt hơn trong việc tổ chức thực hiện. Do đó, chúng ta cần hết sức chú ý tới hoạt động của chúng, không được xem thường hay tắc trách trong công việc.

 8. Bản thân chúng ta cần hết sức cảnh giác trước những âm mưu thâm độc của chúng và không được xem thường những động thái, diễn biến mà chúng tiến hành. Đồng thời chúng ta cần phải phải tích cực tuyên truyền về chính trị – tư tưởng đến thế hệ trẻ, không để thế hệ trẻ của chúng ta trở thành đối tượng kích động, mua chuộc và lợi dụng của chúng. Các bạn trẻ thì luôn luôn phải nêu cao cảnh giác trước những hành động bôi nhọ đất nước, bôi nhọ lãnh đạo, hạ bệ uy tín, danh dự của đất nước, văn hóa, con người Việt Nam của bọn TBCN. Bên cạnh đó các bạn cũng đừng bị ru ngủ bởi những lời cám dỗ mật ngọt, những sự giúp đỡ không chân tình, những học bổng, những viện trợ nhỏ nhoi của chúng mà quên đi mất lời dặn của Tổ tiên chúng ta. Ai mới là kẻ thù thực sự của ta.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s