NHẬN DIỆN VỀ ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRONG CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” CHỐNG VIỆT NAM

   Phillip Tran

“Diễn biến hoà bình” có thể hiểu khái quát là chiến lược cơ bản nhằm lật đổ chế độ chính trị của các nước tiến bộ, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong bằng biện pháp phi quân sự do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động tiến hành.

 Capture

Đối với Việt Nam, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch luôn coi nước ta là một mục tiêu trọng điểm trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” nhằm chống phá, từng bước xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến tới lật đổ chế độ, Nhà nước Cộng hòa chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Các thế lực thù địch sử dụng chiến lược “Diễn biến hòa bình” chống Việt Nam gắn với các giai đoạn lịch sử quan trọng trong mối quan hệ giữa Việt Nam – Mỹ, mà cụ thể là:

Một là, từ đầu năm 1950 đến 1975: chủ nghĩa đế quốc dùng quân sự để xâm lược và muốn biến Việt Nam thành thuộc địa vĩnh viễn của chúng nhưng cuối cùng đã bị thất bại hoàn toàn. Âm mưu không thành, chúng chuyển sang chiến lược mới như: “bao vây cấm vận kinh tế”, “cô lập về ngoại giao”, kết hợp với “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ nhằm xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Hai là, từ năm 1975- 1994: lợi dụng nước ta gặp nhiều khó khăn về kinh tế, xã hội do hậu quả của chiến tranh để lại và sự biến động chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô, Đông âu, và các thế lực thù địch càng ráo riết đẩy mạnh “Diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam.

Ba là, từ năm 1995 đến nay: trước những thắng lợi to lớn của công cuộc đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa do Đảng cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, các thế lực thù địch lại tiếp tục điều chỉnh thủ đoạn chống phá cách mạng nước ta. Chúng tuyên bố xoá bỏ “cấm vận kinh tế”, bình thường hoá quan hệ ngoại giao để chuyển sang thủ đoạn mới, đẩy mạnh hoạt động xâm nhập như “dính líu”, “ngầm”, “sâu, hiểm” nhằm chống phá cách mạng Việt Nam.

Mục tiêu nhất quán của chủbiểu tình, bieu tinh nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch trong sử dụng chiến lược “Diễn biến hòa bình”đối với cách mạng Việt Nam là thực hiện âm mưu xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, lái nước ta theo con đường chủ nghĩa tư bản và lệ thuộc vào chúng…Để đạt được mục tiêu đó, các thế lực thù địch không từ bỏ bất kỳ thủ đoạn chống phá nào như sử dụng bạo lực phi vũ trang, bạo lực vũ trang, kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội … Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta hiện nay là toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tinh vi, thâm độc và nhiều thủ đoạn tinh vi khó nhận biết cụ thể:

Về chính trị: Các thế lực thù địch kích động đòi thực hiện chế độ “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”, “tự do hoá” mọi mặt đời sống xã hội, từng bước phá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Chúng tập hợp, nuôi dưỡng các tổ chức, phần tử phản động trong nước và ngoài nước, lợi dụng các vấn đề “dân chủ’, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo” để chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân và khối đại đoàn kết dân tộc, làm mất đi vai trò lãnh đạo của Đảng. Tận dụng những sơ hở trong đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước ta, sẵn sàng can thiệp trắng trợn bằng sức mạnh quân sự để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Trên lĩnh vực kinh tế: Chúng muốn chuyển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam dần theo quĩ đạo kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, khích lệ thành phần kinh tế tư nhân phát triển, từng bước làm mất vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế Nhà nước. Lợi dụng sự giúp đỡ, viện trợ kinh tế, đầu tư vốn, chuyển giao công nghệ cho Việt Nam để đặt ra các điều kiện và gây sức ép về chính trị, từng bước chuyển hoá Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa

Lĩnh vực văn hóa- tư tưởng: Chúng thực hiện nhiều hoạt động nhằm xoá bỏ chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Phá vỡ nền tảng tư tưởng cuả Đảng cộng sản Việt Nam, ra sức truyền bá tư tưởng tư sản vào các tầng lớp nhân dân. Lợi dụng xu thế mở rộng hợp tác quốc tế, du nhập những sản phẩm văn hoá đồi trụy, lối sống phương Tây, để kích động lối sống tư bản trong thanh niên, từng bước làm phai mờ bản sắc văn hoá và giá trị văn hoá của dân tộc Việt Nam.

Lĩnh vực dân tộc – tôn giáo: Chúng lợi dụng những khó khăn ở những vùng đồng bào dân tộc ít người, những tồn tại do lịch sử để lại, trình độ dân trí của một bộ phận đồng bào còn thấp và những khuyết điểm trong thực hiện các chính sách dân tộc, tôn giáo cuả một bộ phận cán bộ để kích động tư tưởng đòi li khai, tự quyết dân tộc. Lợi dụng chính sách tự do tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta để truyền đạo trái phép nhằm thực hiện âm mưu tôn giáo hoá dân tộc, từng bước gây mất ổn định xã hội và làm chệch hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Lĩnh vực quốc phòng – an ninh: Các thế lực thù địch lợi dụng xu thế mở rộng hợp tác quốc tế, thực hiện xâm nhập, tăng cường hoạt động tình báo thu thập bí mật quốc gia. Chúng kích động đòi phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối với lực lượng vũ trang. Đối với quân đội và công an, các thế lực thù địch chủ trương vô hiệu hoá sự lãnh đạo của Đảng với luận điệu “phi chính trị hoá” làm cho các lực lượng này xa rời mục tiêu chiến đấu.

Lĩnh vực đối ngoại: Các thế lực thù địch lợi dụng chủ trương Việt Nam mở rộng hội nhập quốc tế, mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trên thế giới để tuyên truyền và hướng Việt Nam theo quĩ đạo của chủ nghĩa tư bản. Hạn chế sự mở rộng quan hệ hợp tác của Việt Nam đối với các nước trên thế giới, tìm cách ngăn cản những dự án đầu tư quốc tế vào Việt Nam. Đặc biệt chúng rất coi trọng việc chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam với Lào, Campuchia và các nước xã hội chủ nghĩa, hạ thấp uy tín của nước ta trên trường quốc tế.

Như vậy, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” diễn ra trên phạm vi rộng lớn của các lĩnh vực nhau của một quốc gia dân tôc. Đây là một chiến lược rất nguy hiểm, thâm độc, đe dọa trực tiếp đến độc lập , chủ quyền, an ninh quốc gia nước ta. Nhất là trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp như hiện nay, việc xác định chính xác về “đối tượng”, “đối tác” là rất khó khăn, đan xen, mang tính tương đối. Các thế lực thù địch đang lợi dụng các vấn đề mở rộng hợp tác quốc tế trên nhiều lĩnh vực để hoạt chống phá ta. Do đó, chúng ta cần tỉnh táo, cảnh giác nhận diện các âm mưu, thủ đoạn của chúng nhằm tạo nền tảng về chính trị vững chắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

 

Phillip Tran

Advertisements

62 comments on “NHẬN DIỆN VỀ ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRONG CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” CHỐNG VIỆT NAM

 1. phi chính trị hóa đa nguyên đa đảng đều là âm mưu trong diễn biến hòa bình của bọn chúng,tách rời sự lãnh đạo của đảng với nhân dân,tách rời quân đội với nhà nước

 2. các cuộc biểu tình bạo loạn là do các thế lực phản động dật dây đằng sau, chúng mượn cớ vì Hoàng Sa Trường Sa hay một lý do nào đó để kích đông nhân dân, thủ đoạn hèn hạ này đã bi phát hiện va phơi bày. Quần chúng nhân dân có phát hiện thêm những vụ việc tương tự thì hãy bào cho chính quyền địa phương nhé để cùng bà con bắt gọn lũ phản động thối tha đó.

 3. chiến lược diễn biến hòa bình chống phá VN và dẫn tới sự tự diễn biến hòa bình trên đất nước ta là âm mưu to lớn của các thế lực thù địch đứng đầu là Mỹ và các nước phương tây, chúng ép Đảng ta phải tan ra,chếc độ XHCN sụp đổ và định hướng theo TBCN.

  • theo bagia thì chúng ta nên làm gì để chống lại các thế lục thù địch, phải chăng chúng ta nên lên tiếng kiện Mỹ đang âm mưu phá hoại đất nước ta.

 4. nhận thức được sự việc này Đảng và nhà nước đang kêu gọi nhân dân ủng hộ Đảng và tự rèn luyện cho mình một lập trường vững chắc tránh bị các thế lục thù địch lợi dụng vào việc xấu.

 5. khủng khiếp thật, chúng tấn công ta trên mọi lĩnh vực từ kinh tế – chính trị, văn hóa – xã hôi, quốc phòng – an ninh,… nếu không định hướng theo chủ nghĩa Mac – lenin và tư tưởng HCM thì đất nước này sẽ như con thuyền lạc trong sương mù. Đảng và toàn dân có đồng lòng mới có thể đánh tan mọi kẻ thù được.

 6. chứng kiến các cuộc biểu tình mà trong đó tầng lớp sinh viên lại khá đông, các bạn trẻ thiếu hiểu biết vì lòng yêu nước nên bị lợi dụng 1 cách trắng trợn, đất nước ta đã có Đảng và Nhà nước lãnh đạo, việc cuẩ các bạn là học tập và lao động, khi đất nước cần tới các bạn thì mong rằng các bạn cũng sẽ hết mình như lúc biểu tình ý.

  • bạn nói hay lắm, rút kinh nghiêm và tỉnh táo thoát khởi sự lợi dụng đó là quá tốt rồi, mong rằng bạn sẽ chia sẻ chuyện này cho nhiều bạn trẻ biết để cùng nhau bảo vệ đất nước này

 7. mình cũng tham gia 1 lần nhưng đó là vì mình bị rủ rê, giờ mình đã hiểu biết hơn nhiều rồi. các bạn sinh viên khác cúng nên suy nghĩ thật kỹ, tìm hiểu ý kiến thầy cô nhé, chớ để những kẻ phản đông lợi dụng bạn giống như tôi. Thật xấu hổ với Tổ Quốc này.

 8. Nhận diện được âm mưu của địch chúng ta phải vận động quần chúng nâng cao tinh thần dân tộc, cảnh giác với lũ bán nước đùng vì lợi ích nhỏ mà làm hỏng lợi ích lớn của quốc gia.

 9. sau khi đọc bài viết này mọi người cần nâng cao cảnh giác với các chiêu trò của bọn phabr động, thù địch, làm thất bại mọi âm mưu của chúng!

 10. “Diễn biến hòa bình” và làm cho ta tự diễn biến là âm mưu bấy lâu nay của các thế lực thù địch. Nhận thấy rõ âm mưu này, Đảng ta đang cùng nhân dân nâng cao dân trí, nhận thức của bà con về tình hình đất nước hiện này để đưa ra biện pháp đấu tranh với chúng

 11. mục đích xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, chuyển hóa tư tưởng thân với phương tây và nền văn hóa TBCN, đó là âm mưu của các thế lực thù địch đối với nước ta. chống lại điều này cần có sự đồng lòng của toàn dân tộc, sự trung thành với Đảng và luôn luôn lấy chủ nghĩa Mác – Lenin và tư tưởng HCM làm nền tảng tư tưởng.

 12. mọi lĩnh vực đêu có bóng dáng và in dấu của các thế lực phản động. Chúng ngày càng táo bạo và không ngần ngại công khai chống phá cách mạng. Để bảo vệ Đảng, bảo vệ uy tín cũng như sức mạnh của đất nước trên trường quốc tế cần có sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

 13. Mọi người dân nên hiểu vai trò lãnh đạo của Đảng là vô cùng lớn lao, những tháng năm đất nước chìm trong lô lệ từ khi có chủ nghĩa Mác- lenin soi sáng , Đảng CSVN lãnh đạo đã đưa đất nước đến tới sự độc lập như ngày hôm nay. chúng ta nên hiểu rõ vai trò to lớn của Đảng.

 14. đây là chiến lược vô cùng nguy hiểm, rất nhiều quốc gia đã bị tan rã khi bị các thế lực áp dụng phương pháp chống phá này, chúng làm cho các quốc gia mà chúng muốn chống phá tự tan rã mà không cần can thiệp quân sự, hay nói cách khác, chúng không tốn 1 viên đạn nào cúng có thể đạt được mực đích của mình

 15. dù chúng ta đã giành được độc lập, chiến tranh đã lùi xa gần 40 năm, nhưng âm mưu của chúng, các thế lực thù địch vẫn còn đó, vần hiện hữu và hàng ngày hàng giờ chúng đang nỗ lực hành động cho những mục tiêu hoang tưởng của chúng. vì vậy, không ai hết, những người dân chính là những chiến sĩ cách mạng thwucj sự, luôn cảnh giác ,đề phòng với những thông tin và những lời mua chuộc, bơm vá của các thế lực thù địch

 16. Trong thời gian vừa qua chúng không ngừng công kích, với hàng loạt các blog các nhân ra đời để truyền bá tư tưởng chống phá, chúng tìm những vụ việc trong xã hội để thổi phòng chúng lên để nói xấu chính quyền ta, với lực lượng và nguồn tài chính khấm khá, chúng hoạt động ráo riết tron dịp chúng ta sửa đổi hiến pháp, những thông tin bẩn mà chúng tung ra, nếu đến tai người dân thì rất dễ kích dộng người dân, nếu người dân không chuẩn bị tinh thần trước và chủ động phòng ngừa chúng

 17. các thế lực thù địch lợi dụng lòng tin và tình yêu nước của một số người để kích động lôi kéo, nhằm gây rối phá hoại chính quyền, chúng tuyên truyền xuyên tạc sự thật gây hoang mang trong quần chúng dư luận!

 18. “Diễn biến hoà bình” đã và đang được các thế lực thù địch coi là chiến lược tối ưu để thủ tiêu chủ nghĩa xã hội trên phạm vi thế giới. Chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là Mỹ đã và đang sử dụng mọi lực lượng, phương tiện để thực hiện âm mưu “diễn biến hoà bình” chống chủ nghĩa xã hội nói chung và chống Việt Nam nói riêng. Trong đó chúng hết sức chú ý phát hiện, khai thác các nhân tố, điều kiện thuận lợi để thực hiện chiến lược “diÔn biến hoà bình”đối với Việt Nam và các nước xã hội chủ nghĩa khác.

 19. Đảng cộng sản và chế độ nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng không nằm ngoài âm mưu lật đổ, thủ tiêu bằng “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, đứng đầu là các chính trị gia Mỹ.

 20. Tuy âm mưu và hoạt động của chúng đã bị đánh bại, Việt Nam vẫn giữ được ổn định chính trị, an ninh-quốc phòng đảm bảo, đời sống xã hội nhiều mặt được nâng lên, nhưng nhiều nhân tố làm gia tăng nguy cơ “diễn biến hoà bình” vẫn tồn tại và phát triển. Có những lúc, những nơi tình hình diễn biến phức tạp, nghiêm trọng đe doạ sự sống còn của Đảng và chế độ ta.

 21. Trước tình hình đó Đảng và nhà nước ta đã luôn xác định “diễn biến hoà bình” là một trong bốn nguy cơ đối với nước ta và đã có những chủ trương, biện pháp tích cực đối phó với các âm mưu đó của địch. Tuy vậy, hiệu quả của công tác đấu tranh còn hạn chế, nhất là khắc phục các nhân tố gia tăng nguy cơ “diễn biến hoà bình” đối với nước ta.

 22. Để làm thất bại chiến lược “diễn biến hoà bình” của Mỹ và các thế lực đế quốc, phản động khác đối với nước ta cần phải có những giải pháp mới nhằm chủ động phòng chống nguy cơ “diễn biến hoà bình” , trong đó phải khắc phục bằng được các nhân tố gia tăng nguy cơ “diễn biến hoà bình” “Nhân tố gia tăng nguy cơ “diễn biến hoà bình” đối với nước ta thời kỳ CNH, HĐH và giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo an ninh quốc gia ” được chọn làm đề tài luân án tiến sỹ luật học

 23. Nhận diện các nhân tố làm gia tăng nguy cơ “diễn biến hoà bình” đối với nước ta. Trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị những giải pháp cơ bản và có tính khả thi để phòng ngừa, hạn chế, khắc phục, vô hiện hoá các nhân tố đó nhằm góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

 24. “diễn biến hoà bình” là chiến lược phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là đế quốc Mỹ nhằm thủ tiêu chế độ nhà nước xhcn từ bên trong, trước hết và chủ yếu bằng các hình thức, biện pháp, thủ đoạn, lực lượng, phương tiện phi quân sự.

 25. Khắc phục nhân tố gia tăng nguy cơ “diễn biến hoà bình” chính là chủ động các biện pháp công tác loại trừ các sở hở, thiếu sót có thể hoặc đã xẩy ra trong các lĩnh vực đời sống xã hội , không để các thế lực thù địch lợi dụng làm điều kiện , cơ sở thúc đẩy nguy cơ “diễn biến hoà bình” phát triển hoặc tồn tại.

 26. : Phải phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng , của cả hệ thống chính trị, của khối đại đoàn kết toàn dân, sức mạnh của cả dântộc và sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước và sức mạnh quốc tế yếu tố truyền thống với yếu tố hiện đại và phải được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng và lấy quân đội và công an là lực lượng nòng cốt, chủ lực phòng chống “diễn biến hoà bình” nói chung, khắc phục nhân tố gia tăng nguy cơ “diễn biến hoà bình” nói riêng

 27. nếu chỉ một số lực lượng đơn lẻ tiến hành phòng ngừa khắc phục thì không đem lại hiệu quả. Phải huy động được sức mạnh to lớn, rộng rãi của mọi tầng lớp quần chúng vào phòng ngừa, khắc phục nhân tố thì mới đảm bảo được yêu cầu cơ bản, đồng thời cần tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân yêu chuộng hoà bình trên thế giới, không chỉ ở các nước dân tộc, dân chủ, nước XHCN mà còn ở ngay trong các nước tư bản, trong lòng các thế lực thù địch.

 28. Phải huy động đồng bộ các phương tiện, biện pháp để chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, trong đó hết sức chú ý đến các phương tiện truyền thông đại chúng, cần sử dụng chúng như một vũ khí sắc bén trên lĩnh vực đấu tranh tư tưởng, chống “diễn biến hoà bình” , hạn chế ,ngăn chặn nhân tố gia tăng nguy cơ “diễn biến hoà bình” với Việt Nam .

 29. Để phòng ngừa, khắc phục có hiệu quả cần phải có lực lượng chuyên trách làm nòng cốt, đó là lực lượng công an, quân đội là lực lượng được giao trách nhiệm trực tiếp nắm bắt phát hiện và sử dụng các biện pháp công tác nghiệp vụ để tiến hành phòng ngừa đấu tranh với các âm mưu và hoạt động “diễn biến hoà bình” của địch và là người tham mưu cho Đảng, giúp Đảng tổ chức quần chúng đấu tranh với địch, hạn chế tiến tới khắc phục các nhân tố gia tăng nguy cơ “diễn biến hoà bình” đối với nước ta.

 30. Một yếu tố có tính quyết định trong phòng chống, khắc phục nhân tố gia tăng nguy cơ “diễn biến hoà bình” là vai trò lãnh đạo của Đảng-Để tập hợp, tổ chức và lãnh đạo, phát huy được sức mạnh tổng hợp của các lực lượng tham gia phòng ngừa, khắc phục có hiệu qủa nhân tố gia tăng “diễn biến hoà bình” thì không thể thiếu vai trò lãnh đạo của Đảng, và thực tế cũng cho thấy điều đó.

 31. Vì vậy, không thể chỉ tổ chức phòng ngừa, khắc phục ở một số khâu, lĩnh vực đơn lẻ nào mà có thể đạt hiệu quả. Tuy nhiên, cần xác định những khâu, những lĩnh vực địa bàn trọng điểm, chiến lược để tập trung phòng ngừa, khắc phục một cách cơ bản làm điểm tựa phát triển, đồng thời qua đó rút kinh nghiệm triển khai đồng bộ ra diện rộng.

 32. Cần phát hiện kịp thời những sơ hở thiếu sót để chủ động biện pháp khắc phục, không để chúng phát triển, hình thành nhân tố gia tăng nguy cơ “diễn biến hoà bình”.

 33. Cuộc đấu tranh phòng chống “diễn biến hoà bình” nói chung và khắc phục nhân tố gia tăng nguy cơ “diễn biến hoà bình” nói riêng là cuộc đấu tranh lâu dài, không thể một sớm một chiều có thể kết thúc, do đó trước hết phải có nhận thức một cách đầy đủ, đúng đắn

 34. Phải thấy được tính chất khó khăn, phức tạp của nó, từ đó xác định rõ tư tưởng không nôn nóng, không nản chí không dễ làm khó bỏ, mà phải kiên trì, quyết tâm và phải có kế hoạch dài hạn, ngắn hạn có bước đi và mục tiêu cụ thể cho từng bước đi đó, có phân công, bố trí lực lượng đảm nhiệm từng khâu, từng phần, từng thời gian, có lực lượng thườn trực theo dõi, đôn đốc nhằm không để xảy ra gián đoạn, buông lỏng, mặt khác có kế hoạch từng thời gian sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm cụ thể, qua đó kịp thời bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch, không để tạo ra sơ hở cho địch lợi dụng chống phá.

 35. Một trong các biện pháp phòng ngừa, khắc phục nhân tố gia tăng “diễn biến hoà bình” một cách tích cực là phải chủ động phát hiện, nhăn chặn âm mưu của địch để sớm có biện pháp đấu tranh vô hiệu hoá các hoạt động của chúng, nhất là phải đưa được lực lượng của ta vào tận sào huyệt của chúng để tác động làm tan rã từ âm mưu, phá tan ý đồ trước khi chúng hành động, trước khi chúng xuất phát khỏi trung tâm

 36. Phát hiện sớm âm mưu hoạt động của chúng để có biện pháp chủ động phòng ngừa ngăn chặn, thậm chí có thể sử dụng địch để đánh lại địch nếu điều kiện cho phép, chỉ có như vậy thì mới chủ động phòng ngừa, hạn chế các hoạt động chống phá của địch cũng như hậu quả do chúng gây ra góp phần khắc phục nhân tố gia tăng nguy cơ “diễn biến hoà bình” đối với chế độ với Đảng cộng sản.

 37. Thực tế cho thấy suốt 2 thập kỷ qua, các thế lực thù địch đã không từ một thủ đoạn sảo quyệt, thâm độc nào, đặc biệt là đã tăng cường hoạt động “diễn biến hoà bình” để chống phá Việt Nam.Hoạt động phá hoại tư tưởng là 1 trong những hđ đó của chúng.

 38. Trong hoạt động phá hoại tư tưởng đối với Việt Nam, các thế lực thù địch luôn nhất quán mục tiêu: Xoá bỏ ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong các tầng lớp nhân dân Việt Nam ; Làm mất lòng tin của nhân dân vào Đảng và nhà nước ta; Đưa hệ tư tưởng tư sản, lối sống thực dụng vào các thế hệ người Việt Nam để “lấp chỗ trống”. Tạo dựng những tên tai sai làm “ngọn cờ” để tập hợp những phần tử chống CNXH ở Việt Nam vào các hoạt động phá hoại hệ thống chính trị, khi có thời cơ sẽ lật đổ chế độ XHCN ở Việt Nam bằng cuộc “cách mạng nhung lụa” hoặc gây bạo loạn lật đổ.

 39. Để chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch tập trung các hoạt động nhằm phá hoại từ bên trong nội bộ Đảng và Nhà nước ta, Thực chất của phá hoại nội bộ là phá hoại về tư tưởng, tổ chức và cán bộ.

 40. . Chúng sử dụng mọi thủ đoạn nhằm làm cho Đảng, Nhà nước ta bị mắc sai lầm về tư tưởng, chính trị. Từ đó đưa ra các chủ trương, chính sách lãnh đạo đất nước đi chệch quỹ đạo, xa rời lý tưởng XHCN , hướng theo tư bản. Về tổ chức thì chúng tìm cách kích động kết hợp vu cáo, lừa phỉnh..Gây mâu thuẫn nội bộ nhằm chia rẽ, phân hoá, phân liệt các tổ chức Đảng, chính quyền ta từ trung ương đến địa phương.

 41. Tình hình thế giới trong những năm đầu của thế kỷ 21 tuy ít có khả năng xảy ra chiến tranh thế giới nhưng những diễn biến phức tạp, khó lường có chiều hướng ngày càng gia tăng, nhiều vấn đề nảy sinh không có lợi cho hoà bình, ổn định và XHCN.

 42. Hoạt động khủng bố của những phần tử quá khích trong một số tôn giáo, dân tộc trên thế giới tiếp tục làm cho tình hình phức tạp và tạo cớ cho các thế lực đế quốc hiếu chiến lợi dụng can thiệp vào chủ quyền dân tộc của các quốc gia có ý chí độc lập dân tộc.

 43. Mâu thuẫn giữa CNXH và chủ nghĩa tư bản đế quốc là mâu thuẫn địch ta, mâu thuẫn giữa hai hình thái ý thức xã hội , là mâu thuẫn giữa hai giai cấp đối kháng, tư sản và vô sản. Cuộc đấu tranh giữa hai giai cấp, hai chế độ xã hội này là cuộc đấu tranh một mất một còn, là cuộc đấu tranh lâu dài, giai khổ. CNĐQ luôn coi CHXN do đảng cộng sản lãnh đạo là vật cản đường, bản chất ưu việt của cnxh là mối nguy hiểm lớn nhất của CNTB, đe doạ sự tồn tại của chế độ TBCN. Chúng luôn tìm trăm phương nghìn kế tấn công nhằm thủ tiêu mối đe doạ đó. Vì vậy, mục tiêu xoá bỏ đảng cộng sản, thủ tiêu chế độ XHCN là nhất quán không bao giờ thay đổi.

 44. Việt Nam luôn luôn được coi là mục tiêu “diễn biến hoà bình” của Mỹ và các thế lực phản động khác. bên cạnh những thành tựu của công cuộc đổi mới, chúng ta còn không ít những tồn tại, yếu kém, tình hình kinh tế , xã hội còn nhiều phức tạp, có mặt còn nghiêm trọng vẫn chưa được khắc phục.

 45. Với âm mưu và hoạt động “diễn biến hoà bình” , Mỹ và tay sai tìm cách tác động, làm cho Đảng và Nhà nước Việt Nam “tự đổi mầu”, “tự tan rã”, không đánh mà thắng. Chúgn sẽ tập trung đánh vào nội bộ bằng việc tiếp tục “khoét sâu nội bộ”, lợi dụng vấn đề nhạy cảm nhất là tôn giáo, dân tộc.

 46. Sự nghiệp đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước ta được tiến hành trong bối cảnh quốc tế hoá mọi mặt đời sống, xã hội dang diễn ra như một xu thế khách quan. Cùng với những thời cơ, thuận lợi thì mặt trái của nó đang đặt ra cho Đảng và nhân dân ta không ít những nguy cơ, thách thức. Đó là xâm nhập của những tiêu cực, mặt trái của toàn cầu hoá, thông qua quá trình hội nhập quốc tê, qua các hoạt động giao lưu văn hoá- xã hội , qua chuyển giao công nghệ, qua hợp tác trên lĩnh vực giáo dục, đào tạo…để vào Việt Nam.

 47. Lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc vào mục đích chống phá cách mạng nói chung, phá hoại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN nói riêng đã trở thành thủ đoạn quen thuộc và gắn liền với hoạt động của các thế lực đế quốc, phả động đứng đầu là đế quốc Mỹ . Có thể nói chúng đã có kinh nghiệm trong hoạt động này.

 48. Để chủ động khắc phục có hiệu quả các nhân tố gia tăng nguy cơ “diễn biến hoà bình” đối với nước ta, đòi hỏi phải tiến hành đồng bộ các giải pháp, boa gồm các giải pháp chung(mang tính chiến lược, lâu dài) và giải pháp công tác công an(là giải pháp có tính trước mắt) qua đó nâng cao hiệu quả phòng chống “diễn biến hoà bình” .

 49. Cách mạng nước ta đã chuyển sang thời kỳ phát triển mới với đặc điểm vừa có thời cơ, thuận lợi , vừa có nguy cơ, thách thức lớn. Để tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, loại bỏ các nhân tố gia tăng nguy cơ “diễn biến hoà bình” đòi hỏi toàn đảng toàn dân, toàn quân ta phải tăng cường củng cố trận địa tư tưởng.

 50. Trên cơ sở phát huy những nguồn lực chính trị, tinh thần của dân tộc, công tác tư tưởng phải củng cố lòng yêu nước, truyền thống tự hào của dân tộc, lòng tin của toàn dân vào công cuộc đổi mới do đảng lãnh đạo. Để đạt được mục tiêu đó, phải chăm lo xây dựng nền tảng tinh thần của con người và xã hội , trong đó phải làm tốt việc giáo dục truyền thống, định hướng theo giá trị văn hoá dân tộc Việt Nam cho thế hệ trẻ. Trong khi tập trung xây dựng và củng cố trận địa tư tưởng XHCN, chúgn ta không được lơ là, mất cảnh giác với âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực này.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s