Album ảnh

Bổn cũ soạn lại!

This gallery contains 1 photo.

Vẫn một kịch bản được lũ chấy rận ở Việt Nam dùng thường xuyên, hiệu quả từ những bài viết xuyên tạc này không cao, và chắc chắn với những bài viết không có đủ căn cứ xác thực như … Tiếp tục đọc

Đánh giá:

Album ảnh

Thông cáo chung giữa Việt Nam – Trung Quốc và những luận điệu của Rận chủ Việt!

This gallery contains 1 photo.

Chuyến thăm Trung Quốc theo lời mời của Tổng bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang thành công tốt đẹp. Trên đây là những hình ảnh đầu tiên về chuyến thăm cấp … Tiếp tục đọc

Đánh giá:

Album ảnh

Nhất quán chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa vì lợi ích quốc gia, dân tộc

This gallery contains 2 photos.

Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011). Nội dung về đối ngoại của văn kiện này … Tiếp tục đọc

Đánh giá: