KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM.

 

Tiểu chiêu

                                                                     

          Nếu như nói an ninh , quốc phòng, giáo dục , văn hóa – xã hội … là những lĩnh vực không thể thiếu cho sự ổn định và phát triển của đất nước thì khoa học – công nghệ là một lĩnh vực vô cùng quan trọng và cần thiết cho sự phát triển của mỗi đất nước chứ không riêng gì đất nước Việt Nam ta , đó là một lĩnh vực mà có mối liên hệ mật thiết và bổ trợ cho sự phát triển  của các lĩnh vực khác. Đất nước Việt Nam tươi đẹp của chúng ta đang trong quá trình hội nhập quốc tế thì khoa học- công nghệ ngày càng quan trọng.

 

          Khoa học – công nghệ mang lại rất nhiều lợi ích trong sự phát triển của đất nước. Nó giúp đẩy nhanh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước , đổi mới công nghệ máy móc cũ thay bằng công nghệ máy móc mới  hiện đại và ngày càng giảm sức lao động của con người. Có khoa học – công nghệ , năng suất lao động ngày càng tăng lên , hàng hóa của cải vật chất ngày càng nhiều , đất nước ngày càng phát triển và có vị thế lơn về kinh tế, nhất là trong quá trình hội nhập thì việc có vị thế lơn về kinh tế trong khu vực và thế giới là vô cùng cần thiết cho sự phát triển của đất nước. Không chỉ vậy khoa học – công nghệ còn giúp nâng cao chất lượng y tế , quốc phòng , an ninh… về máy móc , phương tiện tạo điều kiện lớn cho sự phát triển của y tế nước nhà , đời sống nhân dân từng bước cải thiện , quốc phòng an ninh sẽ ngày càng hiện đại hơn và bảo vệ vững chắc an ninh và tăng cường sức mạnh phòng thủ đất nước. Rõ ràng một điều là khoa học – công nghệ sẽ giúp cho việc hiện đại hóa các máy móc , công nghệ trong các lĩnh vực khác như văn hóa , giáo dục ,như vậy khoa học – công nghệ sẽ làm cho đất nước ngày càng văn minh hơn.

 

          Trong quá trình hội nhập hiện nay thì khoa học – công nghệ sẽ làm cho đất nước ngày càng văn minh hiện đại , đẩy nhanh, mạnh và vững chắc cho sự phát triển của đất nước. Nâng cao sức cạnh tranh và tiếng nói của đất nước Việt Nam trên trường khu vực và quốc tế. Chính vì vậy mà khoa học – công nghệ là một trong lĩnh vực trọng tâm mà Đảng và Nhà nước luôn coi trọng và tăng cường thúc đẩy phát triển trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nãy và cũng là lĩnh vực luôn được chú trọng xuyên xuốt tiến trình đi lên chủ nghĩa xã hội.

 

          Để cho khoa học – công nghệ phát triển mạnh trên đất nước Việt Nam thì đòi hỏi đất nước ta phải chú trọng đầu tư phát triển mạnh mè nền giáo dục cho thế hệ trẻ vì chính họ – những chủ nhân tương lai của đất nước, với sức trẻ , tính năng động sáng tạo sẽ tiếp thu khoa học – công nghệ của thế giới , và đặc biệt là có thể sáng tạo ra những sản phẩm trí tuệ cho đất nước. Sức trẻ chính là nhân tố chính và là nhân tố quyết định cho sự phát triển của nước nhà .

Kế thừa và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc trong thời đại mới

Tiến Tân

Trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay, việc kế thừa và phát huy những truyền thống dân tộc càng trở nên quan trọng. Văn kiện Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII của Đảng cộng sản Việt Nam nêu rõ: “Trong điều kiện kinh tế thị trường và mở rộng giao lưu quốc tế phải đặc biệt quan tâm giữ gìn và nâng cao bản sắc văn hóa dân tộc, kế thừa và phát huy truyền thống đạo đức, tập quán tốt đẹp và lòng tự hào dân tộc. Tiếp thu tinh hoa các dân tộc trên thế giới, làm giàu đẹp thêm văn hóa Việt Nam”. Tuy nhiên, quá trình kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống dân tộc không phải là một quá trình kế thừa giản đơn, máy móc mà đầy tính phức tạp.

Trong việc kế thừa những giá trị tốt đẹp, khắc phục và tiến tới xóa bỏ những yếu tố tiêu cực trong truyền thống dân tộc chúng ta phải đặt những yếu tố tích cực và tiêu cực trong nhiều góc độ, nhiều khía cạnh xã hội để xem xét và đánh giá chúng một cách khách quan, khoa học. Bởi có những yếu tố trong truyền thống có thể tích cực khi xem xét dưới góc độ này, khía cạnh này nhưng lại là tiêu cực khi xem xét dưới góc độ khác.

Việc kế thừa truyền thống dân tộc không những phải khắc phục những yếu tố lạc hậu mà còn phải nâng các giá trị truyền thống lên một tầm cao mới. Kế thừa theo quan điểm biện chứng bao hàm cả sự đổi mới. Việc áp dụng nguyên xi, rập khuôn máy móc các hình thức của truyền thống dân tộc là làm mất sức sống và khả năng trường tồn của những giá trị truyền thống ấy. Tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc là một trong những truyền thống quý báu của dân tộc được hun đúc từ quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trong lịch sử đó là biểu hiện của tinh thần chống giặc ngoại xâm, lòng dũng cảm xả thân bảo vệ tổ quốc, ngày nay phải biến nó thành sức mạnh chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Lòng yêu nước cần được thể hiện cao độ bằng sức sáng tạo, bằng mỗi việc làm trên tinh thần vì dân tộc, vì cộng đồng.

Quá trình kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc là một quá trình phức tạp, lâu dài do vậy nó đòi hỏi sự tự giác, rèn luyện của mỗi cá nhân, nó đòi hỏi phải có sự tham gia rộng rãi và hiệu quả của công tác giáo dục xã hội. Mỗi cá nhân chúng ta đều sinh sống trong những điều kiện kinh tế, xã hội nhất định ở đó chúng ta chịu sự ảnh hưởng của sự đan xen giữa những yếu tố của xã hội cũ và những yếu tố của xã hội mới. Do vậy việc kế thừa và phát huy những giá trị truyền thông tốt đẹp của dân tộc đối với mỗi cá nhân trước hết là quá trình đấu tranh một cách chủ động, tự giác giữa cái cũ và cái mới trong chính bản thân mỗi người. Tuy nhiên song song với quá trình tự rèn luyện của mỗi cá nhân thì đòi hỏi phải có sự tham gia của công tác giáo dục xã hội nhằm xây dựng, định hướng đúng đắn cho mỗi cá nhân trong việc kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc. Hay nói cách khác thông qua công tác giáo dục xã hội nhằm xây dựng ý thức xã hội về việc kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc. Để từ đó nó chi phối đời sống cá nhân và phát huy ảnh hưởng đến việc hình thành ý thức, nhân cách cá nhân.

Việc kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống dân tộc phải đi đôi với việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, cải thiện điều kiện sinh hoạt vật chất của nhân dân. Đây không chỉ là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước mà là của toàn dân. Đặc biệt là những người làm việc, nghiên cứu trong lĩnh vực tư tưởng – văn hóa, phải bám sát thực tiễn, hướng mạnh về cơ sở, phải nắm vững tâm tư, tình cảm, tâm lý, nguyện vọng của nhân dân, giải đáp kịp thời những vướng mắc trong tư tưởng của mọi đối tượng, ở mọi tầng lớp; hướng vào phục vụ nhân dân, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, chú ý nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng có nhiều khó khăn. Phải nâng cao tính sắc bén, đấu tranh kịp thời, có hiệu quả với các hoạt động tuyên truyền vu cáo, kích động, xuyên tạc và âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực phản động, thù địch, của các phần tử cơ hội chính trị; những kẻ truyền đạo trái phép, các hoạt động mê tín dị đoan.

Vấn đề đề kế thừa và phát huy những truyền thống văn hóa dân tộc là một trong những vấn đề quan trọng, cần thiết được quan tâm, nghiên cứu, đánh giá dưới nhiều góc độ, để góp phần vào việc xây dựng một nền văn hóa hòa nhập nhưng không hòa tan,  tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, tương xứng với sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá – hiện đại hoá và hội nhập quốc tế của đất nước ta hiện nay.

ĐỐT PHÁO TRONG NGÀY TẾT Có nên chăng !

 

Tiểu chiêu

 

                Trong ngày giao thừa tưng bừng và rộn rã, không khí năm mới đến gần , trong giây phút đón giao thừa đó, nhìn lên bầu trời thấy những ánh sáng của pháo hoa thật đẹp và tràn đầy không khí xuân, chắc hẳn ai cũng thấy thật rộn rã trong lòng,hẳn trong chúng ta ai cũng thích ngắm pháo hoa. Tuy nhiên đốt pháo hoa trong ngày tết một cách tràn lan lại là một vấn đề bức xúc và khó giải quyết . Hiện nay trong dịp tết là tình hình về buôn bán tầng trữ và sử dụng trái phép pháo nổ lại diễn ra phức tạp. Trên các vùng biên giới việc buôn lậu pháo nổ diến ra nhiều và ngày càng tinh vi hơ, các cơ quan chức năng đã tích cực ngăn chặn , bắt giữ ,tịch thu rất nhiều khối lượng và các loại pháo nổ khác nhau tuy nhiên đó cũng chỉ là con số nhỏ , còn phần lớn vẫn đưa và thị trường trong nước tiêu thụ. Các loại pháo được tiêu thụ rộng rãi đặc biệt là thanh thiếu niên . Làm cho công việc quản lý giữ gìn an ninh trật tự của các cơ quan chức năng thêm khó khăn.

          Đốt pháo nổ tràn lan , bất hợp lý mang lại tác hại rất nghiêm trọng cho bản thân người đốt pháo , cho gia đình và xã hội. Các loại pháo thủ công thường sử dụng thuốc nổ đen (một loại thuốc nổ được phát minh sớm nhất gồm hỗn hợp của than củi, lưu huỳnh và muối nitrat kali) theo một tỷ lệ nhất định, với sự thêm thắt một số phụ gia như bột nhôm, hóa chất tạo màu (như magiê và nhôm đốt cháy tạo ra ánh sáng trắng, muối natri tạo ra màu vàng, stroni nitrat hoặc cacbonat tạo ra màu đỏ, bari nitơrat tạo ra màu xanh lá cây, muối đồng tạo ra màu xanh nước biển…). Các phụ gia thêm thắt vào thuốc nổ với dụng ý nhất định, hoặc tạo nên các bộ phận cấu thành của pháo (như thuốc phóng, ngòi nổ, chất cháy), hoặc tạo nên sắc màu của pháo khi đốt. Từ đó, có rất nhiều loại pháo như pháo nổ (pháo giật, pháo nện, pháo bánh, pháo ném, pháo diêm, pháo tép, pháo cối hay pháo đại, pháo chuột, pháo vịt,…); pháo hoa (pháo hoa, pháo sáng, pháo dù, pháo tháp, pháo phụt, pháo thăng thiên, pháo nhị thanh, pháo tam thanh, pháo dây…)    Khi đốt pháo, ngoài các tiếng nổ đùng đoàng, tạch tạch, cùng ánh sáng nhiều màu, nhiều vẻ của pháo hoa còn có các đám bụi khói. Bụi khói pháo tuỳ thuộc thành phần phối chế thuốc pháo mà có thể khác nhau. Một lượng lớn khí lưu huỳnh đioxit, nitơ đioxit, cacbon đioxit, cacbon monoxit là những khí có hại cho sức khoẻ con người và bụi của các oxit kim loại, trong đó lưu huỳnh đioxit, nitơ đioxit là những chất có tính ăn mòn, tính axit và tính oxy hoá – khử rất mạnh. Chính các chất khí này khi hoà tan vào nước mưa sẽ tạo nên các đám mưa axit. Khi đốt quá nhiều pháo nổ mà gặp lúc không có gió, áp suất khí quyển thấp thì không có cách nào làm cho bay tản đi nơi khác, sẽ kích thích mạnh đường hô hấp khiến người ta ho, viêm phế quản. Pháođược sử dụng trong các lễ hội. Một cuộc khảo sát trong lễ hội Diwali ở Ấn Độ năm 2008 cho thấy số trường hợp mắc hen suyễn tăng lên 12% trong những người tham gia lễ hội. Thậm chí nhiều người không mắc hen suyễn nhưng vẫn bị viêm cuống phổi.    Khi làm pháo, khi vận chuyển, khi đốt, trong một số bước tiến hành nếu có sơ suất có thể làm nổ một lượng lớn thuốc pháo hoặc pháo thành phẩm, có thể gây thương vong lớn. Ở nước ta, trước đây trong các ngày lễ tết, đặc biệt vào dịp tết Nguyên đán đã xảy ra rất nhiều trường hợp thương vong đáng tiếc. Theo thống kê, mỗi năm có hàng trăm người chết và hàng nghìn người bị thương do pháo và thuốc pháo gây nên.

          Ngoài ra khi đốt pháo, tiếng nổ đinh tai cũng gây tiếng ồn lớn, góp phần gây “ô nhiễm âm thanh” ở các thành phố. Khi đốt pháo bất ngờ có thể làm cho trẻ em, khách bộ hành kinh hoàng, gây tác động có hại cho trật tự công cộng.

          Về kinh tế, trước đây mỗi năm riêng việc đốt pháo của các gia đình Việt Nam đã tiêu tốn nhiều chục tỷ đồng, đó là chưa tính đến việc bắn pháo hoa công cộng. Trong khi đó, chúng ta còn là một nước nghèo, thu nhập bình quân đầu người chưa cao, còn nhiều vùng khó khăn rất cần sự quan tâm đầu tư, còn rất nhiều người nghèo cần sự chia xẻ đùm bọc miếng cơm manh áo.

          Do vậy đốt pháo nổ trong dịp tết và các dịp lễ hội ngoài việc tăng không khí vui tuwoi thì lại mang lại cho chúng ta không ít tác hại , ảnh hưởng tới môi trường , sức khỏe con người và tình hình an ninh , trật tự.

           Chính vì các tác hại nghiêm trọng nêu trên, ở nước ta đã có quy định cấm đốt pháo và được đại đa số dân chúng tự giác chấp hành.  Các cơ sở giáo dục đã có nhận thức đúng đắn về các văn bản chỉ đạo của cấp trên trong vấn đề quản lý và sử dụng pháo nên đã có những việc làm tích cực, chủ động triển khai thực hiện. Ngoài việc tổ chức, tuyên truyền, ký cam kết, các đơn vị đã có những hình thức và việc làm cụ thể, sáng tạo phù hợp với thực tiễn của địa phương và đơn vị.

          Là mỗi người dân ,nhận thức rõ được tác hại của pháo nổ , chúng ta cần chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về sử dụng , buôn bán tàng trữ pháo nổ , tố cáo các hành vi sử dụng , buôn bán tàng trữ trái phép chất pháo nổ , để tình trạng này không còn là vấn đề bức xúc trong xã hội ,đảm bảo sức khỏe cho mọi người và tình hình an ninh trật tự trong dịp tết.

Ngày xuân và những lễ hội

Tiểu chiêu

       Tết đến xuân về cả đất nước tràn ngập trong không khí tưng bừng của mùa xuân , mọi người ai ai cũng hân hoan trong năm mới và mong muốn cho một năm mới tràn đầy ấm no hạnh phúc. Tâm linh là một thứ không thể thiếu trong ngày đầu xuân năm mới , trong mùa xuân về khắp nơi trên đất nước Việt Nam tươi đẹp của chúng ta lại tổ chức những lễ hội lớn để nhân dân khắp miền có thể tham gia vui xuân và cầu chúc những điều may mắn trong năm mới đến cho gia đình , đây cũng là dịp để người dân có thể thỏa sức vui xuân và tận hưởng không khí lễ hội tưng bừng, chiêm ngưỡng những vể đẹp và khám phá những phong tục hoàn toàn mang tín ngưỡng đẹp giàu truyền thống văn hóa dân tộc . Phú quý sinh lễ nghĩa , càng ngày nhân dân ta càng coi trọng lề hội , đặc biệt những lễ hội mang tính chất thờ cúng tâm linh là nới mà được người dân quan tâm nhất, nới mà những niềm tin và hi vọng của nhân dân được gửi gắm. Việt Nam có khoảng 8.000 lễ hội, trong đó lễ hội dân gian chiếm phần lớn. Đây là những lễ hội quan trọng nhất, đã hình thành và phát triển qua hàng ngàn năm lịch sử, trở thành một nét đẹp không thể thiếu trong những ngày xuân mới.Đáp ứng nguyện vọng của nhân dân ,Đảng và Nhà nước ta đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất ,an ninh… cho nhân dân tham gia lễ hội lành mạnh , an toàn và giảm các tiêu cực trong mùa lễ hội.

           Trong những ngày đầu năm mới đã  có rất nhiều lễ hội đã được khai mạc và thu hút rất nhiều nhân dân cũng như khách tham quan tham gia lễ hội đầu năm. Ngày mùng 6 tết ,lễ hội chùa Hương 2013, lễ hội lớn nhất trong năm, kéo dài tới tận 3 tháng với chủ đề Nét đẹp truyền thống văn hóa Việt, chính thức khai hội tại sân Thiên Trù, chùa Hương, huyện Mỹ Đức – Hà Nội.Nhưng không chờ đến ngày khai hội, hàng vạn du khách đã trẩy hội chùa Hương trong những ngày đầu tiên của năm mới. Chỉ riêng trong 5 ngày đầu năm, danh thắng chùa Hương đã đón hơn 70.000 lượt du khách về trẩy hội và lễ chùa. Dự kiến lượng khách đến lễ hội chùa Hương năm nay sẽ tăng khoảng 8% so với năm ngoái, tức khoảng 1,5 triệu lượt người.Được Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch chọn là lễ hội trọng điểm của năm nên lễ hội chùa Hương 2013 được chuẩn bị khá chu đáo. Trước mùa lễ hội, các tuyến giao thông từ huyện Mỹ Đức vào đến chùa Hương đã được nâng cấp, sửa chữa cũng như lắp đặt hệ thống biển báo chỉ dẫn từ Hà Đông về suối Yến. Chủ các thuyền, đò vận chuyển khách cũng được tập huấn kiến thức về an toàn giao thông đường thủy, thái độ phục vụ khách… Mùa hội này, có khoảng 4.800 thuyền, đò được đưa vào sử dụng phục vụ du khách.

     Bắt đầu từ sáng ngày mùng 6 này thì lễ hội chùa Bái Đính cũng đã được khai mạc , thu hút khá đông lượng du khách đến tham quan và tham gia lễ hội , để đảm bảo cho không khí lễ hội lành mạnh tỉnh Ninh Bình đã tăng cường các đội kiểm tra liên ngành nhằm đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh môi trường, đưa việc kinh doanh dịch vụ du lịch đi vào nề nếp; ngăn chặn và xử lý nghiêm mọi trường hợp chèo kéo, ép khách mua hàng, chụp ảnh, xe ôm, trông giữ xe trái phép.

Sáng nay, trên địa bàn Hà Nội diễn ra ba lễ hội lớn: Lễ hội kỷ niệm 1973 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (huyện Mê Linh), lễ hội Gióng đền Sóc Sơn (huyện Sóc Sơn), lễ hội Cổ Loa (huyện Đông Anh). Mặc dù trời mưa nhưng các lễ hội vẫn diễn ra tưng bừng, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách tới tham dự.

          Đặc biệt trong năm vừa qua tục thờ cúng Hùng Vương đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại , như vậy Phú Thọ là tỉnh đầu tiên trong một năm có hai di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại là tục thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan. Mặc dù chưa tổ chức lễ hội nhưng đầu xuân cũng đã có rất nhiều khách thập phương đổ về đây cầu xuân.

Hồ Chí Minh – mãi một niềm tin son sắt

Nguyễn  Công

Sau khi chế độ Xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ vào những năm cuối thập niên 80, 90 của thế kỷ XX, các thế lực thù địch chống chủ nghĩa xã hội coi đây là “thời cơ vàng” để đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, tấn công toàn diện vào các nước xã hội chủ nghĩa còn lại, trong đó Việt Nam là một trọng điểm với tham vọng loại bỏ chủ nghĩa xã hội hiện thực ra khỏi đời sống chính trị thế giới.
Trong cuộc chiến mới, kẻ thù sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn, lực lượng, phương tiện mới tấn công trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội nhằm chuyển hóa chế độ chính trị các nước xã hội chủ nghĩa theo hướng tư bản chủ nghĩa, thực hiện phương châm “không đánh mà thắng”. Trong chiến lược toàn cầu đó, kẻ thù đặc biệt chú trọng tấn công vào trận địa tư tưởng, văn hóa hòng làm thay đổi nhận thức, tình cảm, phá hoại niềm tin, lý tưởng cách mạng, làm suy đồi đạo đức lối sống của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân với kỳ vọng biến “diễn biến hòa bình” thành “tự diễn biến”, kích động tư tưởng chống đối từ trong nội bộ, âm mưu thủ tiêu thành quả cách mạng xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ cùng nhân nhân ta đã dày công gây dựng, giữ gìn. Lâu nay, các thế lực chống phá chủ nghĩa xã hội, chống Việt Nam triệt để lợi dụng các phương tiện thông tin, tuyên truyền để gieo rắc các quan điểm, tư tưởng tư sản, phản động, xuyên tạc, bội đen lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc ta. Chúng cố tình rêu rao rằng, lãnh tụ Hồ Chí Minh và Đảng ta ưa dùng bạo lực, say máu chiến tranh nên đã đưa cả dân tộc vào con đường “nồi da nấu thịt”, “huynh đệ tương tàn”…Bằng thủ đoạn thâm độc này, kẻ thù đã làm cho không ít người, nhất là thế hệ trẻ mơ hồ, hoài nghi, giảm sút niềm tin vào Đảng, Bác Hồ.
Còn nhớ bến Nhà Rồng, năm 1911, người thanh niên đang tuổi 20 có tầm tư tưởng, lòng yêu nước vượt biển lớn đã không ngại gian khó, vượt muôn trùng khơi, để lại sau lưng gia đình, người cha, người anh, người chị rất mực yêu thương với niềm tin sắt son từ hai bàn tay trắng. Người thanh niên đất Việt với thân hình nhỏ nhắn làm đủ các nghề từ phụ bếp, cào tuyết, đốt lò đến rửa bát, viết báo, viết kịch, bán báo, bán thuốc lá, thạm chí là kép xe (phải khẳng định răng, Người không phân biệt, phân chia đẳng cấp giữa các nghề, vì đó là công việc đặc thù, đó là nhân dân lao động cần được giải phóng, cần được tạo điều kiện trong một xã hội hoàn thiện hơn, ưu việt hơn)…, bất kể vất vả, gian khổ để bám trụ nơi đất khách quê người, nuôi ý chí lớn lao là tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc đang trong ách gông cùm. Người rong ruổi khắp năm châu bốn bể, từ Pháp sang Hoa Kỳ, Anh rồi quay trở lại Pháp, sang Liên Xô, Trung Quốc, châu Âu… Khoảng cách địa lý, chiến tranh, khó khăn, đói rét không kìm nổi bước chân nhiệt huyết của người thanh niên nhỏ nhắn, ở đôi mắt của con người ấy ánh lên nụ cười đầy lạc quan, khát vọng, mãn nguyện khi được hy sinh, tiên phong cho một tương lai mới của dân tộc.
Thời kỳ trước năm 1930, khi chưa có Đảng, đất nước đặt dưới ách đô hộ thực dân, biết bao cuộc khởi nghĩa, phong trào yêu nước, đấu tranh giành độc lập dân tộc đã nổ ra nhưng đều thất bại, bị kẻ thù đàn áp dã man, dìm trong bể máu. Từ năm 1930 đến nay, có Đảng, Bác Hồ lãnh đạo, giáo dục, tổ chức, cách mạng Việt Nam vượt qua giai đoạn khủng hoảng đường lối chính trị, nhân dân ta kiên quyết đứng lên đấu tranh làm thay đổi địa vị của cả dân tộc, từ thân phận nô lệ trở thành người tự do làm chủ vận mệnh của mình. Tên tuổi và sự nghiệp của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh gắn liền với những bước ngoặt vĩ đại của dân tộc.
Có thể khẳng định Hồ Chí Minh là nhà yêu nước Việt Nam đầu tiên đến với ánh sáng của Chủ nghĩa Mác – Lenin và Cách mạng tháng Mười Nga để tìm ra con đường đúng đắn đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi ngày hôm nay. Người nhận rõ chân lý của thời đại: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”, bởi vì “Chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới cứu nhân loại, đem lại cho mọi người, không phân biệt chủng tộc và nguồn gốc sự tự do, bình đẳng, bác ái, đoàn kết, ấm no trên trái đất, việc làm cho mọi người và vì mọi người, niềm vui, hòa bình, hạnh phúc”.
Trong bối cảnh quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, đất nước còn nhiều khó khăn, những thành tựu đạt được của sự nghiệp đổi mới là rất to lớn và có ý nghĩa lịch sử, khẳng định lý tưởng cộng sản cao đẹp, sức sống bền vững của chủ nghĩa xã hội hiện thực. Tên tuổi, sự nghiệp cách mạng của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh gắn liền với sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc Việt Nam suốt thế kỷ XX cho đến ngày nay và cả mai sau. Người đã hiến dâng cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng con người, nêu tấm gương sáng ngời về đức hy sinh, tinh thần tận tụy, đời tư trong sáng, nếp sống giản dị. Người đã hiến dâng tất cả chỉ quên mình. Khẳng định công lao, đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc và nhân loại, UNESCO đã tôn vinh Người là “Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới”.
Vậy mà, để phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, kẻ địch đã không từ bỏ một thủ đoạn tuyên truyền phản động nào. Chúng tuyên truyền xuyên tạc tư tưởng, thân thế và sự nghiệp vĩ đại của Người, tách rời và đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với Chủ nghĩa Mác – Lenin nhằm phủ nhận cơ cở lý luận của Đảng. Chúng rêu rao rằng tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ là tư tưởng dân tộc không chịu ảnh hưởng gì của Chủ nghĩa Mác – Lenin có tính quốc tế. Đặc biệt chúng còn mở chiến dịch phản tuyên truyền vu khống “hạ bệ thần tượng Hồ Chí Minh” bằng những thủ đoạn hèn hạ nhất, chúng dựng chuyện đời tư để bôi nhọ Người, phát tán tài liệu, sách báo, tranh ảnh nói xấu, xuyên tạc về Người làm cho không ít người nhẹ dạ cả tin, hoài nghi về lãnh tụ kính yêu của mình, nhân dân phân tâm, giảm sút niền tin vào Đảng do chính Người sáng lập. Chúng còn ra sức xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, trắng trợn bôi nhọ các lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước ta.
Tất cả, vì mục tiêu chống đối chế độ Xã hội chủ nghĩa mà Đảng, nhân ta đang dày công gây dựng nên chúng nói xấu chế độ ta một cách điên cuồng, không tiếc lời lẽ tán dương các giá trị tư sản, bôi nhọ lịch sử dân tộc Việt Nam. Và tất nhiên, một trong những thủ đoạn nham hiểm nhất của chúng chính là hạ bệ tượng đài Hồ Chí Minh trong lòng người dân Việt Nam, từ đó xuyên tạc, bác bỏ thành quả cách mạng của Đảng, nhân dân ta đã đạt được, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc – cội nguồn sức mạnh của dân tộc ta. Bác Hồ – “Người là niềm tin thiết tha nhất” – cái tên gợi về trong mỗi người Việt Nam bao nỗi xao xuyến, xúc động. Thế nhưng, cũng không ít lần những người Việt Nam ấy phải nghẹn lòng, phẫn nộ khi xem, đọc những thông tin xuyên tạc về Người. Không thể đôi co, không thể nóng giận, những người Việt hiểu biết vẫn điềm tĩnh và tỉnh táo để giữ vững niềm kính yêu vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc mình.
Bác sống như trời đất của ta
Yêu từng ngọn lúa, mỗi cành hoa
Tự do cho mỗi đời nô lệ
Sữa để em thơ, lụa tặng già
Sinh thời, Bác luôn chăm lo cho các tầng lớp nhân dân, Người đặc biệt thương cảm đối với nhân dân cần lao, dành tình yêu thương, sự quan tâm đặc biệt đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, người già, trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số. Không kể việc nước nhà bận rộn, Người luôn dành những khoảng thời gian quý giá của mình quan tâm, gặp gỡ, thăm hỏi đồng bào các vùng miền trên cả nước. Suốt cuộc đời mình, Người luôn trăn trở chưa đi được nhiều nơi để thăm đồng bào, Người trăn trở về chuyện đồng bào miền Nam, đồng bào Tây Nguyên ngày đêm mong ngóng được gặp Người mà Người không vào được.
Bác nhớ miền Nam, nỗi nhớ nhà
Miền Nam mong Bác, nỗi mong cha…
Nhưng Người luôn quan tâm, hỏi chuyện về đồng bào miền trong, Người khẳng định: “Miền Nam luôn luôn ở trong trái tim tôi. Nam bộ là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý đó không bao giờ thay đổi”. Đó cũng là nguồn động lực, niềm động viên, khích lệ to lớn để đồng bào miền Nam, Tây Nguyên kiên cường đứng lên cùng hậu phương vững chắc miền Bắc làm lên chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, thống nhất đất nước, thực hiện di nguyện, niềm tin tưởng của Người trước lúc đi xa.
Những câu chuyện kể về cuộc đời gần dân, yêu thương của Người như một kho tư liệu quý về một con người mang tầm vóc núi sông, một nhân cách lớn lao mãi được lưu giữ trong tiềm thức của nhân nhân Việt Nam, đồng hành cùng những chặng đường lịch sử của dân tộc. Kẻ thù dù có thâm độc đến đâu cũng không thể làm phai nhạt tình cảm của mỗi người dân Việt Nam dành cho Người, không những thế nó còn đụng chạm đến niềm tự tôn dân tộc, linh hồn của núi sông Việt Nam, đến những gì thiêng liêng nhất mà nhân dân Việt Nam tôn thờ. Bởi đó không chỉ là lòng thành kính, sự biết ơn của mỗi chúng ta đối với đóng góp to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng dân tộc, mà đó còn là sự ngưỡng mộ, trân trọng một nhân cách cao cả, lớn lao, kỹ vĩ, nhưng cũng rất đơn sơ, mộc mạc, nặng hồn sông núi…Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn…

Bộ trưởng GD&ĐT: ‘Chúng tôi sẽ phát cảnh báo thường xuyên’

(GDVN) – “Bộ GD&ĐT không có chủ trương dừng đào tạo các ngành tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh và kế toán”, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận nói.
“Bộ GD&ĐT không có chủ trương dừng đào tạo các ngành tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh và kế toán. Các trường đại học đã được phép mở các chuyên ngành đào tạo này, trong kỳ tuyển sinh tới đây, vẫn tuyển sinh bình thường”.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận (Ảnh: Lao Động)
Bộ trưởng Luận lấy ví dụ: “Trường Kinh tế Quốc dân, Học viện Tài chính, Đại học Thương Mại, Đại học Ngoại thương và các trường khác vẫn tiến hành tuyển sinh bình thường. Chỉ tiêu tuyển sinh của các trường này vẫn do các hiệu trưởng quyết định dựa trên các tiêu chỉ đảm bảo chất lượng mà Bộ đã ban hành”.
Ông nói thêm: “Chủ trương của Bộ là dừng mở mới các trường và các ngành đào tạo của chuyên ngành này để điều chỉnh cơ cấu nguồn nhân lực được đào tạo, vì hiện nay quy mô đào tạo của các cơ sở đào tạo các chuyên ngành tài chính, kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh đã rất lớn, số lượng sinh viên ra trường đã và đang tăng lên rất nhiều. Lời cảnh báo này để các thí sinh cân nhắc, thận trọng khi đăng ký nguyện vọng”.
Trước câu hỏi về chiến lược dài hơi để tránh tình trạng nhiều ngành khác như ngành xây dựng, y tế có nguy cơ thừa nhân lực, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cho hay: “Tất cả các ngành đào tạo đang được thống kê, theo dõi thường xuyên, chúng tôi sẽ phát những cảnh báo thường xuyên để các thí sinh chuẩn bị vào các trường đại học, cao đẳng cân nhắc thận trọng, nhìn được những thông số để có quyết định chính xác. Đồng thời, các nhà trường cũng nhìn thấy khả năng tiếp nhận nguồn lao động do mình cung cấp để có các giải pháp kịp thời. Phía Bộ GD&ĐT cũng sẽ cập nhật, đưa ra các giải pháp để hạn chế hoặc khuyến khích kịp thời các ngành học để đảm bảo cân đối giữa nguồn cung ứng với nhu cầu của thị trường lao động.
Thông tin về việc hạn chế ngành tài chính, ngân hàng là thông báo đầu tiên, và tiếp sau này sẽ là những thông báo khác tương tự như thế. Việc này sẽ được làm định kỳ, thường xuyên theo trách nhiệm mà Chính phủ đã giao”.
Về vấn đề đào tạo liên thông, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cũng khẳng định: “Bộ không dừng đào tạo liên thông, tiếp tục tổ chức đào tạo liên thông và chấn chỉnh những gì chưa đúng, không phù hợp Luật Giáo dục Đại học vừa có hiệu lực vào ngày 1/1/2013. Với các học sinh học ở các trường Trung cấp nghề, Trung cấp chuyên nghiệp vừa tốt nghiệp, chưa đi làm việc, muốn dự kỳ thi đại học thì sẽ phải dự kỳ thi giống như các bạn tốt nghiệp THPT. Khi học trường Nghề, Trung cấp chuyên nghiệp, sau một thời gian làm việc đã có tay nghề, đã tích luỹ được nhưng kỹ năng mềm rồi thì trên cơ sở đó, Bộ sẽ thiết kế một con đường để cho các học viên này được tham dự kỳ thi theo một môn riêng”.
Từ đó, Bộ trưởng Luận không đồng tình quan điểm cho rằng Bộ đang “siết chặt” hình thức đào tạo liên thông. Ông nói: “Chúng tôi đang đưa liên thông về đúng bản chất của nó để tránh việc nhận thức và thực hiện liên thông như một hệ đào tạo. Tất cả những thay đổi của chúng tôi nhằm đưa Luật Giáo dục Đại học vào cuộc sống để đảm bảo chất lượng đầu ra của văn bằng ngang nhau giữa đào tạo chính quy và các học viên đi qua con đường liên thông này”.
(Theo Giaoduc.net.vn)

Giáo sư Sử học Lê Văn Lan và căn nhà 6 m2

Là một trong những người sáng lập Viện Sử học Việt Nam, GS Lê Văn Lan nhiều năm làm cố vấn lịch sử cho các chương trình, chuyên mục truyền hình và báo chí, tiêu biểu như Đường lên đỉnh Olympia. Khi nghỉ hưu, ông được hưởng lương hưu ngang với bậc lương thứ trưởng, nhưng lại chọn cuộc sống bình dị trong căn phòng 6 m2 chất đầy sách. Đồ đạc chỉ bộ bàn ghế ngồi làm việc và duy nhất một chiếc ghế dành cho khách.

Ông kể, khi còn trẻ từng là cậu chủ trong một gia đình giàu có với nhiều biệt thự trên phố lớn của thủ đô, nhưng khi miền Bắc bắt đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội, gia đình đã quyết định hiến tất cả cho nhà nước. Cả nhà chuyển đến ở nhờ căn buồng tại tòa nhà gồm 17 buồng của một cặp giáo sĩ người Mỹ đã hồi hương.

GS Lê Văn Lan cho biết phòng có chật nhưng ông vẫn sống tốt, lách qua được mà chưa bao giờ làm rơi sách. Ảnh: Hoàng Hà.

Vẫn giữ nụ cười tươi, vị giáo sư đầu ngành kể, không phải ông không có cơ hội sống trong căn nhà khá hơn. Đó là khi ông đã nghỉ hưu, cơ quan xét duyệt cho thuê một căn hộ ở Kim Mã Thượng với tiêu chuẩn là căn hộ cấp vụ trưởng. Ông đủ tiêu chuẩn bởi đã cống hiến 50 năm cho lĩnh vực Sử học nước nhà, nhưng giáo sư đã từ chối.”Căn phòng rộng 30 m2, khi tôi và anh trai đều có gia đình thì chia đôi làm hai nhà riêng biệt. Nhà tôi dành 6 m2 làm phòng cho mẹ. Từ ngày bà qua đời thì tôi sống luôn trong căn phòng ấy, diện tích còn lại cho gia đình anh con trai cả”, GS Lan cho hay.

“Có lẽ vợ tôi đã nhiều năm chịu khổ, vất vả quá nên bà ấy đã thẳng thừng “nếu anh không nhận thì em nhận”. Và thế là bà ấy và con gái chuyển đến đó sống còn tôi ở lại căn phòng 6 m2 này. Cách đây vài năm vợ tôi qua đời thì căn nhà ấy dành cho con gái”, giáo sư Lan giãi bày.

Căn phòng 6 m2 đối với vị giáo đầu ngành như thế đã là quá đủ bởi “người già không cần quá nhiều diện tích làm gì”. Trong 6 m2 ấy, giáo sư vẫn có không gian để sách theo từng chủ đề, sắp xếp các hình mèo (con vật ông yêu thích bởi ông quan niệm, mình tuổi chuột để mèo trong nhà để nó nhắc mình biết sợ). Ông có một chiếc giường rộng 60 cm, bạn bè thường trêu đùa bằng chiều ngang của cỗ quan tài, còn ông cười “thế là đủ để nằm ngủ rồi”.

Căn phòng 6 m2 chứng kiến nhiều cuộc viếng thăm đặc biệt với GS Lê Văn Lan. Có hôm đang ngồi đọc sách thì có người tìm đến gặp, ông bất ngờ khi nhận ra đó là Nguyễn Cao Kỳ (cựu chính khách Việt Nam Cộng hòa). Đang băn khoăn ông ta bằng cách nào tìm được nhà trong ngõ ngách thì thầy Lan lại ngạc nhiên với gợi ý của Nguyễn Cao Kỳ “sau này khi ông qua đời sẽ biến căn phòng thành bảo tàng”.

“Lúc ấy tôi cười nói đừng dự định sớm quá vì tương lai chưa biết thế nào. Cuối cùng thì ông ta cũng đi trước tôi”, thầy Lan nói.

Căn phòng từng đón Nguyễn Cao Kỳ và Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cùng nhiều người bạn thân thiết của giáo sư đến thăm. Ảnh: Hoàng Hà.

“Vì đã nhắc nhở ông Phạm Quang Nghị trước là không có chỗ ngồi nhưng ông ấy không tin, lại còn bảo “không có chỗ ngồi thì bọn em đứng”. Hôm đó tôi đã nói rất nhiều chuyện, thế mà họ vẫn đứng và trao đổi rất vui vẻ. Năm nay bận việc không đến được, nhưng ông Nghị vẫn gửi quà chúc Tết tôi”, thầy Lan cười cho hay. Cách đây vài năm, Bí thư thành ủy Phạm Quang Nghị gọi điện báo sẽ đến thăm, GS Lan từ chối vì “nhà rất chật chội, chỉ có một ghế cho khách thôi”. Thế nhưng theo đúng hẹn Bí thư Nghị vẫn đến cùng một đoàn cán bộ của thành phố. Nhà có duy nhất chiếc ghế khách ông Nghị ngồi, còn thầy Lan thì ngồi ở ghế thường ngày làm việc.

Những lúc rảnh rỗi, giáo sư Lê Văn Lan qua chợ Hàng Da đi dạo một vòng. Nhìn thấy ông, các bà, các mẹ đều nở nụ cười, một số còn chụp ảnh cùng, xin chữ ký. Đó là khoảnh khắc ông cảm thấy vui nhất.

Xuất hiện thường xuyên trên các chương trình truyền hình, các lễ hội, chuyến đi nghiên cứu nhưng vị giáo già cho biết thu nhập của ông không đáng kể. “Người ta thích và mời tôi tham gia vì đa số đều miễn phí”, ông giải thích.

Với vị giáo sư, những việc ông làm đều vì danh dự và mong muốn đưa đến cho mọi người nụ cười. “Những năm trước trên đường phố khoảng 70% người gặp đã nhận ra tôi, nhưng giờ thì lên 90% rồi, kể cả những vùng cực kỳ hẻo lánh. Khi lên hồ Ba Bể, tôi thấy bà mế bán ổi rừng, na bên vệ đường, tôi muốn mua. Bà ấy cười khi nhận ra tôi và bảo rằng “cho mày đấy”, GS Lê Văn Lan kể.

Điều làm người đàn ông sinh năm 1936 hạnh phúc hơn là 100% số người gặp ông đều cười. “Chính vì nụ cười ấy mà tôi làm việc”, giáo sư xúc động. Ngoài ra, thầy Lan còn đến các chùa làm từ thiện, làm sách cho nhà chùa. Những ngày bắt đầu năm mới, thầy đến các lễ hội vì người ta mời làm cố vấn.

Hiện có 2 cháu trai, 2 cháu gái, cháu lớn nhất 25 tuổi, GS Lê Văn Lan chia sẻ, khi ông mất, tài sản lớn nhất của ông là sách sẽ được đốt đi bởi ông quan niệm: “Chúng ta xẹt qua bầu trời này nhanh lắm, vấn đề là đừng làm vẩn đục bầu trời. Những sản phẩm mà chúng ta tâm huyết, đau đáu, khi mình xẹt qua rồi đừng làm cho nó thành rác vũ trụ”
(Giaoduc.net.vn)

TRUYỀN THỐNG ĐẠO ĐỨC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

Theo tiengnoitre

Lịch sử Việt Nam đã trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Quá trình đó đã rèn luyện và hun đúc nên những thế hệ  người Việt Nam giàu lòng yêu nước, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tổ quốc, giàu lòng nhân ái, có tinh thần chịu đựng gian khổ, khó khăn, lá lành đùm lá rách… Những đức tính đó đã trở thành truyền thống mà hàng ngàn đời nay, những thế hệ con người Việt Nam đã nâng niu, gìn giữ, đó là những giá trị tinh thần. Những giá trị tốt đẹp đó có tác dụng củng cố, phát triển quan hệ xã hội, tạo ra sức mạnh cho con người vượt qua khó khăn trong cuộc sống hiện tại để hoàn thiện nhân cách và đóng góp cho xã hội.

Với chính sách mở của Đảng và Nhà nước ta, nền kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa, bên cạnh những mặt tích cực, đã xuất hiện những cách sống và lối sống trái với các chuẩn mực của xã hội và thuần phong mỹ tục của dân tộc. Một bộ phận vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm đã chà đạp lên nhưng chuẩn mực, những giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc. Nạn tham nhũng, buôn lậu, làm giàu bất chính và các tệ nạn xã hội khác đang phát triển tràn lan. Một bộ phận trong lớp trẻ hiện nay có tâm lý sống thực dụng, buông thả, quay lưng lại với văn hóa, đạo đức truyền thống… Trong bối cảnh đó, việc bảo vệ các giá trị đạo đức truyền thống là vấn đề cần phải nhìn nhận nghiêm túc và có sự quan tâm đặc biệt cùng với quá trình xây dựng và phát triển kinh tế thị trường ở nước ta.

Từ thực tế đó đã đặt ra vấn đề đối với Đảng ta phải hành động ngay, Đảng ta đặt ra yêu cầu phải gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ đạo đức và công bằng xã hội, vừa phát triển kinh tế thị trường, đồng thời phải bảo tồn và phát huy những giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Đảng và Nhà nước ta đã tổ chức nhiều cuộc vận động, đơn cử như cuộc vận đọng “sống và làm việc theo pháp luật” phải dần dần trở thành truyền thống của con người Việt Nam hiện đại.

Việc xác định những truyền thống, phát triển nội dung và xây dựng truyền thống mới để giáo dục cho các thế hệ sau là việc làm rất cần thiết vì chỉ có nhận thức được việc  duy trì những truyền thống đạo đức tốt đẹp thì mọi người mới tự giác thực hiện, phát triển truyền thống. Lịch sử đã cho thấy lúc nào đó, ai đó lãng quên lịch sử hào hùng của dân tộc thì người đó đã đánh mất chính mình và mất đi một động lực để phát triển.

Chúng ta luôn tự hào là dân tộc ta có lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Trong quá trình đó, con người Việt Nam tuy đã phải trải qua biết bao nhiêu biến cố nhưng vẫn giữ được nét đẹp truyền thống đạo đức cho dân tộc mình. Và nét đẹp truyền thống đó được kết tinh trong hình ảnh một con người, một danh nhân văn hoá thế giới, vị cha già của dân tộc Việt Nam – lãnh tụ Hồ Chí Minh. Trong suốt cuộc đời mình, Bác Hồ luôn nêu một tấm gương sáng trong việc nâng niu, gìn giữ những gì mà cha ông ta để lại. Bác Hồ luôn biết gạn đục khơi trong, gạt bỏ mọi nhân tố tiêu cực của quá khứ để giữ lại và phát huy nhưng tinh hoa của dân tộc và nhân loại trong mọi lĩnh vực của đời sống. Vì vậy mà những tư tưởng đạo đức của Người đã gắn liền với thực tiễn chiến đấu, lao động, tu dưỡng và học tập của nhân dân ta, trở thành nền tảng đạo đức của xã hội. Và ngày nay, đạo đức của Người là di sản vô cùng quý báu, đã và đang là động lực tinh thần cho toàn Đảng, toàn dân trong sự nghiệp đổi mới nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Ngày nay, trong sự nghiệp phát triển đất nước, từng bước xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường trong bối cảnh quốc tế biến động nhanh và phức tạp, chúng ta càng cần phải gìn giữ những giá trị đạo đức truyền thống, đồng thời phải coi trọng giáo dục đạo đức, phải tăng cường giáo dục đạo đức trong gia đình, trong nhà trường và ngoài xã hội. Đặc biệt, việc giáo dục đạo đức trong gia đình là hết sức cơ bản và quan trọng. Bởi vì, gia đình là tế bào của xã hội, là môi trường quan trọng trong việc giáo dục nếp sống và hình thành nhân cách cho mỗi con người. Trong quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường, nhiều quốc gia trên thế giới, không chỉ chú trọng phát triển kinh tế, khoa học và công nghệ, mà còn rất đề cao các giá trị đạo đức, các giá trị tinh thần. Bởi vì các giá trị này trong nhiều trường hợp, đóng vai trò động lực đối với sự tiến bộ xã hội. Do vậy, nếu chúng ta biết hướng về cội nguồn, biết bảo vệ những giá trị đạo đức truyền thống, đó chính là nội lực cho sự phát triển bền vững của xã hội hiện tại và cả trong tương lai.

KINH NGHIỆM VỀ TỔ CHỨC NHÓM SINH VIÊN TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Theo Tiengnoitre

Nhắc tới sinh viên, chúng ta luôn nghĩ tới một lứa tuổi với những điều trong sáng và tốt đẹp. Đây là lực lượng kế cận bổ sung cho đội ngũ trí thức của xã hội. Hiện nay, thế hệ sinh viên Việt Nam đang nỗ lực rèn luyện, học tập, bổ sung kiến thức để hoàn thiện bản thân qua việc tham gia nhiều hoạt động, mà nghiên cứu khoa học (NCKH) là một trong số đó.

NCKH là một hình thức giáo dục ở đại học, là một khâu trong quá trình học tập của sinh viên. Công tác NCKH của sinh viên là phương pháp có hiệu quả nhất trong việc đào tạo những người cán bộ ở trình độ đại học. Nó phát triển tối ưu tư duy sáng tạo, phát triển tính linh cảm khoa học, phát triển những kỹ năng, kỹ xảo nghiên cứu khoa học của người sinh viên trong quá trình tiếp nhận tri thức, từ đó sử dụng chúng vào giải quyết một số vấn đề lý luận và thực tiễn. Hoạt động NCKH là cơ hội để sinh viên tự thể hiện nhân cách của mình và hình thành kỹ năng làm việc nhóm. Hoạt động NCKH trong sinh viên góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.
Trong điều kiện năng lực, thời gian sinh viên dành cho NCKH còn hạn chế, kinh phí phục vụ cho công tác NCKH của sinh viên còn ít. Trong khi đó yêu cầu của một đề tài NCKH của sinh viên ngày càng cao, khối lượng công việc của một đề tài NCKH của sinh viên ngày càng lớn, mỗi cá nhân sinh viên khó có thể hoàn thiện được hết các công việc, điều đó làm cho kết quả và hiệu quả của đề tài không cao mặc dù khâu chuẩn bị rất chu đáo, việc chọn đề tài, lên đề cương, ý tưởng rất tốt. Chính vì vậy, mô hình NCKH theo nhóm sinh viên đang được khuyến khích phát triển, để đáp ứng các yêu cầu và nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra. Tuy nhiên, một thực tế hiện nay là việc lập, vận hành của  nhóm sinh viên NCKH chưa thật sự hiệu quả. Các nhóm sinh viên NCKH được lập ra nhưng hoạt động thiếu thống nhất, hoạt động không có chủ định ảnh hưởng đến kết quả chung của nhóm. Từ thực tế tổ chức nhóm sinh viên trong NCKH tôi xin đưa ra một số kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả hoạt động NCKH theo nhóm sinh viên như sau:
Một là, phải lựa chọn đúng người, phân đúng việc.
Trước khi bước vào thực hiện đề tài, căn cứ vào mục tiêu đề tài, đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu mà chủ nhiệm chính đề tài (sau đây gọi là trưởng nhóm) phải lựa chọn được thành viên phù hợp. Phù hợp ở đây là phù hợp về số lượng và năng lực thành viên theo yêu cầu của đề tài. Nếu đề tài yêu cầu cao, đối tượng và phạm vi điều chỉnh rộng thì phải tập hợp đủ người và phải phù hợp với chuyên môn của từng người. Sau khi tập hợp đủ thành viên theo yêu cầu thì phân việc cho mỗi thành viên cũng rất quan trọng. Phân công công việc là một việc làm không thể thiếu khi hoạt động theo nhóm. Khi phân công phải chú trọng phân công phù hợp với năng lực của từng thành viên vì mỗi cá nhân sẽ cống hiến hết mình nếu họ được đánh giá đúng năng lực, sử dụng đúng và được tin tưởng. Sự phân công rõ ràng trách nhiệm của từng thành viên sẽ là yếu tố quan trọng tạo nên thành công cho nhóm. Phong cách làm việc nhóm là phải bình đẳng giữa các thành viên. Nghĩa là, ai cũng có quyền lợi và nghĩa vụ ngang nhau. Cùng thực hiện các công việc có thể khác nhau nhưng cùng một mục đích chung là hoàn thiện đề tài để đạt kết quả và hiệu quả cao.  Việc tập hợp thành viên và chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác phải căn cứ trên yêu cầu và mục tiêu của đề tài cần nghiên cứu. Thông thường, một đề tài NCKH theo nhóm tối đa là 05 thành viên. Tuy nhiên, căn cứ vào các yêu cầu thì không nhất thiết phải đủ 05 thành viên, có thể chỉ cần 03 hoặc 04, thậm chí chỉ cần 02 thành viên. Quan trọng là phải căn cứ vào khối lượng công việc phải làm trong khoảng thời gian đã xác định.
Hai là, thường xuyên kiểm tra, giám sát đảm bảo đúng yêu cầu và kịp tiến độ.
Trong quá trình thực hiện, vai trò của trưởng nhóm hết sức quan trọng đặc biệt là trong khâu kiểm tra và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên trong nhóm theo nguyên tắc đảm bảo đúng yêu cầu và kịp tiến độ. Thực tế cho thấy, mặc dù công việc phân công cho các thành viên đã rò ràng, khối lượng công việc có thể hoàn thành kịp thời gian theo yêu cầu. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiều thành viên tỏ ra lúng túng, thực hiện không theo yêu cầu, không phân bổ thời gian hợp lí và thường “nước đến chân mới nhảy” nên nhiều trường hợp hoàn thành không tốt nhiệm vụ và đôi khi không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Vấn đề này xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Có cả nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan. Nhưng chủ yếu là ở các thành viên, do quá trình hội họp, phân việc không chú ý, chưa nắm rõ các yêu cầu, trong quá trình thực hiện thì thiếu liên kết, trao đổi, làm việc cá nhân, cảm tính dẫn đến sai lệch. Chính vì vậy, khi phân công công việc trưởng nhóm cần phân rõ công việc, hướng dẫn các thành viên các bước thực hiện. Các thành viên phải hiểu rõ và nếu có thắc mắc thì phải hỏi và trao đổi với nhóm trưởng.
Ba là,  phát huy tối đa vai trò và trách nhiệm của trưởng nhóm.
Việc tổ chức nhóm sinh viên NCKH thành công hay thất bại phụ thuộc rất nhiều vào vai trò của trưởng nhóm. Trưởng nhóm là người điều hành chung công việc, người ra các quyết định và tổng hợp các ý kiến của các thành viên trong nhóm. Vì vậy, trưởng nhóm phải là người đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn, kinh nghiệm, vốn hiểu biết, đạo đức, quan hệ mới đáp ứng và điều hành tốt hoạt động của nhóm.
Bước vào thực hiện đề tài,  trưởng nhóm phải làm cho mỗi thành viên hiểu rằng, họ có thể hợp tác trong nhóm một cách bền vững, lâu dài và đôi bên cùng có lợi. Mỗi thành viên đều tin vào năng lực chuyên môn và tư cách đạo đức của trưởng nhóm. Trong trường hợp cho phép, trưởng nhóm cần tranh thủ cả niềm tin của gia đình, người thân của các thành viên trong nhóm. Trưởng nhóm phải là người có đủ khả năng hướng dẫn, dẫn dắt như một kim chỉ nam về chuyên môn, các mối quan hệ, giao tiếp nghề nghiệp… Với vai trò này, người trưởng nhóm  phải giỏi về chuyên môn, luôn làm chủ được các vấn đề, kiến thức liên quan tới các nghiên cứu trong nhóm, giúp các thành viên lựa chọn hướng chuyên môn thích hợp. Trưởng nhóm phải thật sự hiểu rõ tâm tư, suy nghĩ, nguyện vọng của các thành viên trong nhóm. Những khó khăn, vướng mắc của các thành viên để có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Bên cạnh mặt chuyên môn, trưởng nhóm cần thường xuyên hun đúc cho mỗi thành viên những mong muốn phấn đấu và cống hiến. Để mỗi thành viên đều cảm thấy khát vọng sống, khát vọng học tập và khát vọng làm việc. Đặc biệt là vai trò cộng hưởng sức mạnh. Trong một tập thể đông người rất dễ xảy ra các va chạm, do vậy người trưởng nhóm phải là tâm điểm xây dựng, bảo vệ sự đoàn kết, thống nhất…Các hoạt động sáng tạo trong NCKH luôn trầm lặng và căng thẳng, đòi hỏi trưởng nhóm cần biết cách tạo ra không khí tươi vui lành mạnh, như vậy hiệu quả làm việc sẽ tăng, đồng thời không gây sự nhàm chán. Tất cả (hoặc hầu hết) các ý tưởng nghiên cứu, các cải cách lớn, quan trọng đều phải xuất hiện đầu tiên ở trưởng nhóm, hoặc do trưởng nhóm khởi động. Tất nhiên phải rất chú trọng kích thích sự sáng tạo của mỗi thành viên. Nói chung, trưởng nhóm phải biết cách tạo ra chất sống và sức sống, phát triển sức sống ấy cho nhóm NCKH.
Bốn là, phát huy vai trò và trách nhiệm của các thành viên trong nhóm.
Tham gia nhóm nghiên cứu mỗi thành viên có một vị trí và vai trò nhất định, góp phần thành công trong công việc chung của nhóm.  Mỗi thành viên phải có trách nhiệm đối với nhóm, trách nhiệm với phần việc mình phụ trách và kết quả chung của nhóm. Mỗi thành viên phải ý thức được trách nhiệm của mình đối với nhóm, phải hiểu rằng mình là một mắt xích trong “cỗ máy” nhóm, một mắt xích không đảm bảo thì ảnh hưởng đến sự vận hành của cả cỗ máy. Vì vậy, mỗi thành viên phải có thái độ làm việc nghiêm túc, tích cực cùng cả nhóm thực hiện mục tiêu chung một cách hiệu quả nhất. Tính tích cực của các thành viên được thể hiện ở việc cùng với nhóm trưởng xây dựng kế hoạch hoạt động của nhóm, chọn đề tài, xây dựng đề cương đề tài, thực hiện tốt phần việc được giao. Tham gia phát biểu ý kiến xây dựng nhóm vững mạnh, thường xuyên có những ý kiến đóng góp tích cực để nâng cao chất lượng đề tài và hiệu quả hoạt động của nhóm. Bên cạnh phát biểu ý kiến, mỗi thành viên cũng cần biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của thành viên khác cũng như của trưởng nhóm. Mọi ý kiến và quan điểm phải xuất phát từ mục đích và lợi ích chung của nhóm. Không vì lợi ích của cá nhân hay của một vài cá nhân mà làm sai trái.
Trên đây là một số kinh nghiệm của cá nhân tôi trong việc tổ chức nhóm sinh viên NCKH. Hy vọng rằng mỗi sinh viên có thể tham khảo và rút ra cho mình những kinh nghiệm để đạt kết quả cao trong việc tổ chức nhóm sinh viên NCKH.

Từ bỏ thói quen xấu

           “Lòng can đảm không chỉ thể hiện qua những lời hô hào mạnh mẽ, mà có khi nó chỉ là một giọng nói nhẹ nhàng: Ngày mai tôi sẽ cố gắng hơn”.

TỪ BỎ
THÓI QUEN XẤU

                                                     “Can đảm là cánh cửa chỉ có thể mở từ bên trong.”

Tôi vốn thích chơi bóng đá. Lúc đó còn học phổ thông, tôi là thành viên trong đội bóng của trường. Nhưng có một điều tôi rất ngán, đó là hai tuần tập đầu tiên sau kỳ nghỉ hè, lúc đó là cường độ luyện tập thường rất căng thẳng. Huấn luyện viên Kilzer của chúng tôi hiểu tầm quan trọng của hai tuần này nên không cho phép ai lơ là hay vắng mặt. Nào là tập thể lực, nào là chạy nước rút tiếp sức, và cuối cùng là luyện sức bền mấy vòng sân. Mỗi lần nghĩ đến năm vòng chạy quanh sân sau hơn ba giờ tập luyện, tôi lại sởn hết da gà. Thân thể tôi mỏi nhừ sau mấy ngày đầu tiên, nên việc phải thức dậy và ra khởi giường mỗi buổi sáng trong suốt thời gian đó là điều vô cùng khổ sở. Nhưng ngày qua ngày, cơn đau bắp cũng giảm dần đi, để rồi ba bốn ngày sau, tôi đã có đầy đủ thể lực cần thiết để chơi bóng.

Rất khó để từ bỏ một thói quen nào đó đặc biệt là những thói quen xấu. Cho dù bạn định luyện tập thể dục nhiều hơn, hút thuốc ít hơn, uống ít rượu bia hơn, ăn uống hợp lý hay làm việc ít hơn, thì những khó chịu về mặt thể chất hay tinh thần đều sẽ xảy ra và rất khó vượt qua. Thế nhưng, nếu cố gắng và can đảm thực hiện đến cùng thì bạn sẽ nhận lại được kết quả vô cùng to lớn, có lợi cho bạn cả về sức khỏe và tinh thần. Không chỉ có thế, để thực sự bỏ được một thói quen xấu, chúng ta phải đủ kiên trì và tin tưởng mình sẽ thành công.

Gần đây tôi có đọc được một bài thơ vui, xin chép ra để các bạn cùng đọcTôi là bạn đồng hành

 Tài sản hay gánh nặng
    Tôi giúp anh công thành
Hay đẩy anh gục ngã
 
        Thường những gì anh làm
Đều có tôi nhúng tay
Tôi giúp anh làm hay
Tôi giúp anh làm giỏi
   Không đợi anh phải hỏi
Chẳng bao giờ tôi sai
 
Nếu anh thực có tài
Tôi nâng anh trên vai
Nếu anh – kẻ thất bại
Thì tôi biết trách ai?
 
Tôi không là cỗ máy
Thô ráp và vô tri
Nhưng tôi đúng từng ly
Và thông minh kiệt xuất
Biết làm anh gục ngã
Biết làm anh vững vàng
 
Hãy dạy tôi nhẹ nhàng
Những gì anh mong ước
Vì một điều biết trước
Rằng tôi sẽ vâng lời
Anh biết, rồi bạn ơi
“Thói quen” – tên tôi đó!

Tôi không biết tác giả là ai, nhưng lời lẽ bài thơ đã nói hết những điều tôi muốn nhắn gửi đến các bạn.Nếu chúng ta tập trung những thói quen tốt, chúng ta sẽ nhận lại những kết quả tốt đẹp. Ngược lại, thói quen xấu như đám cỏ dại lan nhanh, sẽ lấn áp những bông hoa xinh đẹp trong mảnh đất đời bạn. Hãy dũng cảm từ bỏ chúng, nhổ chúng đi để cho những thói quen tốt đẹp không ngừng sinh sôi,phát triển. Đó là cuộc đời mà chúng ta đang chờ đợi.

(Hạt giống tâm hồn)